Sdělení týkající se zpracování a ochrany osobních údajů

Úvod

Dovolte mi, abych Vás já, Josef Krůšek, se sídlem Husinecká 793/23, Praha 13000, IČO: 11962887, jako správce Vašich osobních údajů (dále jako „KRŮŠEK MUSIC”), tímto informoval o zpracování Vašich osobních údajů, a to v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Portál KRŮŠEK MUSIC v souvislosti s nabízením svých služeb musí také shromažďovat, uchovávat, využívat i jinak zpracovávat Vaše osobní údaje. Díky tomuto sdělení se můžete seznámit s tím, jaké osobní údaje o Vás KRŮŠEK MUSIC coby správce zpracovává, za jakými účely jsou Vaše osobní údaje zpracovány a jaká práva Vám jakožto subjektům údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží.

Toto sdělení týkající se zpracování a ochrany osobních údajů se vztahuje na:

 1. zpracování osobních údajů ze strany KRŮŠEK MUSIC během Vašeho používání webových stránek https://krusek-music.cz/ (dále jako „Webové stránky“);
 2. zpracování osobních údajů prováděné KRŮŠEK MUSIC při e-mailové či telefonické komunikaci s Vámi a při vyřizování Vašich požadavků;
 3. zpracování osobních údajů prováděné KRŮŠEK MUSIC během sjednávání konkrétní nabídky služeb ze strany KRŮŠEK MUSIC a následně při poskytování těchto služeb, tedy při plnění konkrétní smlouvy;
 4. pokud jste naším klientem nebo se přihlásíte k odběru novinek a neprovedl/a jste opt-out, zpracováváme osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb;
 5. zpracování osobních údajů při plnění právních povinností KRŮŠEK MUSIC a na zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů KRŮŠEK MUSIC.

S dotazy týkajícími se zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na telefonu‭ +420 733 222 321‬, popř. e-mailem na adrese josef@krusek-music.cz.

Jaké osobní údaje zpracovávám

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi sami poskytnete při naší komunikaci nebo při sjednávání podmínek konkrétní smlouvy a jejím plnění. Zpracovávám tak zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození nebo rodné číslo,
 • trvalé a přechodné bydliště,
 • fakturační a doručovací adresa,
 • identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
 • bankovní spojení,
 • telefonní číslo a e-mailová adresa. 

Za jakým účelem a z jakého důvodu zpracovávám Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje musím uchovávat jednak z důvodů stanovených zákonem a výše uvedeným nařízením a jednak z důvodů čistě praktických. V následujícím seznamu můžete zkontrolovat, jakým specifickým způsobem bude s Vašimi osobními údaji nakládáno:

 • V první řadě musím Vaše osobní data zpracovat pro účely naší komunikace nejen prostřednictvím formuláře na mých Webových stránkách, sjednávání podmínek příslušné smlouvy mezi mnou a  následně plnění mých závazků založených danou smlouvou.
 • Vaše osobní data dále zpracovávám pro účely našeho vzájemného finančního vyrovnání, tedy zejména úhrad plnění z příslušné smlouvy mezi námi. 
 • Vaše osobní údaje zpracovávám, neboť je to nezbytné pro splnění právních povinností, které mám, zejména při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy nebo při plnění jiných povinností, např. při plnění povinnosti poskytnout tyto údaje orgánům činným v trestním řízení apod.

Ve všech případech zpracovávám Vaše osobní údaje jen, je-li to nezbytné, a jen v tom rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné.

Poskytování osobních údajů třetím subjektům

Vaše osobní údaje v takových případech poskytuji třetím osobám jen v rozsahu nezbytně nutném.

Vaše osobní údaje získané v souvislosti s používáním mých Webových stránek zpracovává rovněž AI-TOMATICA s.r.o., IČO: 21303223, se sídlem: Nová 888/10, Dolní Chabry, 184 00 Praha, která má na starosti správu mých Webových stránek. 

Vaše údaje jsou přístupné zaměstnancům a mým smluvním partnerům, zejména pokud je potřebují k plnění zákonných povinností. Termínem „smluvní partneři“ se rozumí poskytovatelé, kteří se na základě obchodních ujednání se se mnou účastní poskytování marketingových a souvisejících služeb.

Informace o Vás mohu sdílet třetím stranám, jen když je to nutné k dodržení právních předpisů, závazků plynoucích ze smlouvy mezi námi nebo s ohledem na můj oprávněný zájem, ledaže není tento zájem v souladu se zájmem Vaším nebo s Vašimi základními právy a svobodami. Zmíněné třetí strany zahrnují:

 • orgány veřejné moci (daně a práce),
 • cestovní a přepravní kanceláře a další právnické osoby za účelem zajištění cest a pobytů spojených s naší spoluprací,
 • velvyslanectví a konzulární úřady států,
 • bezpečnostní složky státu, státní agentury nebo úřady, stejně jako soudy v případě událostí souvisejících s bezpečností.

Způsob a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám především manuálně, ale i automaticky, a jsou uchovávány v papírové a elektronické podobě. Při zpracování Vašich osobních údajů činím veškerá nezbytná technická i organizační opatření zajišťující jejich ochranu.

Při plnění našich povinností nebo při naplňování Vašich práv vyplývajících ze smlouvy mezi námi budu Vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu trvání takové smlouvy nebo poskytování služeb a dále po dobu maximálně tří let ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu, ledaže v daném případě vznikne potřeba takové údaje uchovávat déle. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění mých právních povinností dle platných právních předpisů, uchovávám po celou dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností.

Pro účel ochrany oprávněného zájmu KRLŠEK MUSIC nebo třetích osob budu Vaše osobní údaje zpracovávat maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje ukládám po dobu, určenou podle účelu jejich zpracování. Doba uložení osobních údajů je uvedena níže.

Účel zpracováníDoba uložení
Plnění smlouvyPo dobu trvání smlouvy, nebo do vyřízení všech Vašich pokynů, a dále po dobu 10 let po skončení smluvního vztahu.
Vyřizování Vašich požadavkůDo doby vyřízení Vašeho požadavku a následně další 3 roky.
Plnění právních povinnostíDo doby, vyžadované právními předpisy.
Zasílání obchodních sdělení a nabídky služebPo dobu buď (1) trvání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, jestliže jste mi nějaký udělil/a, nebo (2) do doby odmítnutí zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb (tzv. opt-out).
Ochrana mého oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetích osobPo dobu 3 let od doby zahájení zpracování osobních údajů, nestanoví-li právní předpisy jinak, nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba ukládat osobní údaje po delší dobu v souvislosti s konkrétním případem.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete mě kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Můžete mě kdykoliv požádat o vymazání těchto osobních údajů, pokud je pro to dán důvod, nebo, rovněž pokud je pro to dán důvod, o omezení zpracování těchto osobních údajů. Máte právo na přenos Vašich údajů k jinému správci. Můžete rovněž vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů KRŮŠEK MUSIC. V případě, že KRŮŠEK MUSIC neprokáže existenci závažného oprávněného důvodu pro jejich zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Osobní údaje zpracovávám férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.

Další informace

Vaše osobní údaje jsem obdrželi pouze od Vás. Právním základem pro zpracování osobních údajů je Vaše komunikace s KRŮŠEK MUSIC případně smlouva uzavřená mezi námi, byť tato smlouva nemusí být písemná.

Pokud byste mi požadované osobní údaje neposkytli, popř. požádali o jejich výmaz, nebude možné, aby s Vámi KRŮŠEK MUSIC nadále komunikoval, resp. bych Vám nemohl nabídnout a nadále poskytovat mé služby. 

Po skončení doby zpracování jsou pak osobní údaje bez odkladu likvidovány.

Kdybyste čemukoliv nerozuměli nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se mě na cokoliv ohledně Vašich osobních údajů zeptat.